VỀ CHÚNG TÔI

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Viện Sinh vật cảnh (Institute of Ornamental Oganism Science – IOOS) được thành lập theo Quyết định số 1899/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Sinh vật cảnh là nguồn tài nguyên sinh vật phục vụ đời sống kinh tế, văn hóa của con người đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên sinh vật cảnh hiện tại đang bị xói mòn hay bị lãng quên trong thời gian qua.

Cả nước đã có hội Sinh vật cảnh ở tất cả các tỉnh thành: 56/63 tỉnh. 6062 xã. 356.510 hội viên tham gia hội Sinh vật cảnh.

Sinh vật cảnh nói chung và cây cảnh nói riêng là nhóm sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển của con người trên toàn cầu, mỗi dân tộc có nhóm cây cảnh riêng tương ứng với những kiến thức địa phương dẫn đến rất đa dạng trong nuôi trồng và tiêu dùng cho mục tiêu văn hóa khác nhau, nghiên cứu cây con bản địa phục vụ nghề làm vườn, giá trị biểu tượng và giá trị thẩm mỹ của mỗi địa phương, mỗi dân tộc. Xem thêm

ĐỘNG VẬT CẢNH

SINH VẬT CẢNH THỦY SINH

THỊ TRƯỜNG, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO

THÔNG TIN KHCN

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG