CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

*/ chức năng

(1) Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh vật cảnh cho các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

(2) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong lĩnh vực sinh vật cảnh cho cơ quan, tổ chức và các cá nhân có nhu cầu. Tham gia đào tạo để cấp văn bằng từ trình độ trung cấp trở lên.

(3) Hợp tác với các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh vật cảnh.

*/ Nhiệm vụ

(1) Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác của Học viện.

(2)Tổ chức thực hiện các chức năng được nêu tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

(3) Thu thập, bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cảnh (thực vật, động vật, động vật thủy sinh, đá cảnh, gỗ lũa và tĩnh vật cảnh) làm cảnh.

(4) Nghiên cứu nhân giống, kỹ thuật nuôi, trồng sinh vật cảnh có giá trị theo nhu cầu thị trường. Xây dựng, phát triển và chuyển giao mô hình sinh vật cảnh.

(5) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cấp chứng chỉ/chứng nhận về lĩnh vực sinh vật cảnh.

(6) Hỗ trợ hình thành và gắn kết với doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp Spin-off đặt tại Học viện để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm của Viện.

(7) Chủ trì, tổ chức thực hiện các dự án trong nước, quốc tế về đào tạo và tập huấn thuộc lĩnh vực sinh vật cảnh.

(8) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp được giao theo đúng quy định của Nhà nước và Học viện.

(9) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình sinh vật cảnh phù hợp tại các vùng sinh thái.

(10) Tư vấn kiến trúc phong cảnh và cảnh quan, quy hoạch thiết kế các mô hình sinh vật cảnh, sinh thái du lịch, cảnh quan công viên đường phố.

(11) Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực sinh vật cảnh theo đúng quy định.

(12) Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đạo tạo, bồi dưỡng và sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định.