DANH SÁCH NHÂN SỰ KHCN VIỆN SINH VẬT CẢNH

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí việc làm

Ngành

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

1

GVC.TS. Nguyễn Mai Thơm

Giảng viên Khoa Nông học

Giám đốc Viện Sinh vật cảnh

KHCT

2

TS. Trịnh Đình Khuyến

Giảng viên Khoa Thủy sản

Phó Giám đốc Viện SVC

Thủy sản

II

PHÒNG HC – KT

 

 

1

KS. Nguyễn Lê Thu

Trưởng Phòng, KT Trưởng

KTNN

2

ThS. Lê Thanh Hà

Giảng viên Khoa KT-QTKD

Kế toán

3

KTV. Phạm Văn Nghĩa

Bảo vệ Viện Sinh vật cảnh

KHCT

4

KS. Phạm Thị Hảo

Chăm sóc vườn cây cảnh

KHCT

5

ThS. Phạm Văn Chính

Chăm sóc vườn cây cảnh

KHCT

6

KTV. Ninh Văn Vĩ

Chăm sóc vườn cây cảnh

KHCT

III

BỘ MÔN HOA CÂY CẢNH

 

 

1

TS. Vũ Quỳnh Hoa

GV Khoa NH, Trưởng Bộ môn

KHCT

2

ThS. Nguyễn Thị Ngàn

Phó Bộ môn thường trực

KHCT

3

GVC.TS. Vũ Thanh Hải

Giảng viên Khoa Nông học

KHCT

4

TS. Trần Thị Thiêm

Giảng viên Khoa Nông học

KHCT

5

TS. Nguyễn Thị Loan

Giảng viên Khoa Nông học

KHCT

6

TS. Phùng Thị Thu Hà

Giảng viên Khoa Nông học

KHCT

7

KS. Lê Thị Hiền

Chăm sóc vườn cây cảnh

KHCT

IV

BỘ MÔN ĐỘNG VẬT CẢNH

 

 

1

TS. Bùi Thị Tố Nga

GV Khoa Thú y, Trưởng BM

Thú y

2

ThS. Đồng Thị Hồng Liên

Phó Bộ môn thường trực

Thú y

3

GVC.TS. Dương Văn Nhiệm

Giảng viên khoa Thú y

Thú y

4

ThS. Giang Hoàng Hà

TT Giống vật nuôi CL cao

Thú y

5

TS. Nguyễn Phục Hưng

Ban quản lý Đào tạo

Thú y

6

TS. Đỗ Thị Kim Lành

Giảng viên Khoa Thú y

Thú y

V

BỘ MÔN SINH VẬT CẢNH THỦY SINH

 

 

1

TS. Thiều Thị Phong Thu

GV Khoa NH, Trưởng Bộ môn

KHCT

2

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng

Phó Bộ môn thường trực

KHCT

3

ThS. Trần Ánh Tuyết

Giảng viên Khoa Thủy sản

Thủy sản

4

ThS. Lê Thị Hoàng Hằng

Giảng viên Khoa Thủy sản

Thủy sản

5

ThS. Vũ Đức Mạnh

Giảng viên Khoa Thủy sản

Thủy sản

6

KS. Phạm Thị Huế

Chăm sóc vườn cây cảnh

KHCT

VI

PHÒNG THỊ TRƯỜNG, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

 

 

1

TS. Nguyễn Văn Phương

GV KT-QTKD, Trưởng Phòng

Maketing

2

KS. Đinh Nguyệt Thu

Phó Phòng thường trực

CNSH

3

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Giảng viên Khoa Nông học

DTG

4

GVC.ThS. Hoàng Thị Hà

Giảng viên Khoa CNTT

CNTT

5

ThS Đặng Thi Kim Hoa

Giảng viên Khoa KT-QTKD

Maketing

6

ThS. Lê Thị Thủy

GV Trung tâm ĐT Ngoại ngữ

Tiếng anh

7

ThS. Vũ Xuân Hải

Giám đốc Spin Off  HCC

KHCT

VII

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

 

1

GS.TS. Vũ Văn Liết

Chủ tịch

KHCT

2

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

Thư ký

KHCT

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

Thành viên

BVTV

4

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

Thành viên

Chăn nuôi

5

PGS.TS. Sử Thanh Long

Thành viên

Thú y

6

PGS.TS. Đồng Huy Giới

Thành viên

CNSH

7

PGS.TS. Bùi Thị Nga

Thành viên

Maketing

8

PGS.TS. Cao Việt Hà

Thành viên

QLĐĐ