GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN SINH VẬT CẢNH THỦY SINH

 */ Giới thiệu chung

*/Chức năng nhiệm vụ

– Thu thập và nghiên cứu các cây trồng thủy sinh trong môi trường nước (dong, rêu cảnh, cây cảnh thủy sinh) và cây mọc từ dưới nước lên, cây chơi rễ

– Thu thập và nghiên cứu sinh vật thủy sinh (cá cờ, thia lia đồng, bã trầu…), baba, rùa cảnh, ba ba cảnh, cá cảnh….

– Nhập nội cá cảnh (cá Koi, ngân long, …)

– Nghiên cứu kỹ thuật nuôi và nhân giống

– Tham gia tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật