GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN HOA CÂY CẢNH

*/ Giới thiệu chung

*/ Chức năng nhiệm vụ

– Thu thập nguồn gen cây cảnh trong nước và nhập nội

– Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen

– Nhân giống cây có nhu cầu thị trường (nhân bằng hạt, nhân in vitro, nhân vô tính sinh dưỡng)

– Nghiên cứu và xây dựng mô hình cây cảnh trồng vườn

– Nghiên cứu trồng cây cảnh trong chậu và trên giá treo

– Nghiên cứu trồng cây cảnh Bonsai

– Tham gia tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về thực vật cảnh

– Nghiên cứu các sản phẩm tĩnh vật cảnh, đá cảnh, gỗ lũa làm giá thể, chậu gỗ

– Nghiên cứu thiết kế cảnh quan sân vườn, khuôn viên, đường phố

– Nghiên cứu phục hồi, di chuyển, chăm sóc, quản lý cây đô thị, cây cảnh quan