Giám đốc: GVC.TS Nguyễn Mai Thơm

  1. Thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện phân công;
  1. Xây dựng kế hoạch phát triển Viện Sinh vật cảnh, kế hoạch tài chính;
  2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực KHCN của Viện Sinh vật cảnh;
  3. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Viện theo quy định của Pháp luật và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ : Email: nmthom@vnua.edu.vn ; nmthomhau@gmail.com   

Mobile: 0356 263 263

Phó Giám đốc: TS. Trịnh Đình Khuyến

1 Phụ trách về công tác: An ninh, chính trị, nội chính, đoàn thể và cơ sở vật chất;

2. Thường trực giải quyết một số công việc của Viện Sinh vật cảnh;

3. Giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN và hợp đồng KHCN;

4. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của giám đốc.