GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN ĐỘNG VẬT CẢNH

 */ Giới thiệu chung

*/ Chức năng nhiệm vụ

– Tham gia tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về động vật cảnh

– Thu thập, nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen động vật cảnh (Thú cảnh, chim cảnh, côn trùng cảnh, bướm cảnh, ong cảnh), động vật quý hiếm, động vật có giá trị kinh tế cao

– Cứu hộ động vật cảnh, động vật quý hiếm

– Kiểm định, chứng nhận nguồn gốc động vật cảnh, động vật quý hiếm

– Nhân giống và xây dựng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng động vật cảnh, động vật quý hiếm, động vật có giá trị kinh tế cao

– Thực hiện các dự án và hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu về động vật cảnh, động vật cảnh, động vật quý hiếm, động vật có giá trị kinh tế cao

– Tham gia tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về động vật cảnh, động vật cảnh, động vật quý hiếm, động vật có giá trị kinh tế cao.