VỀ CHÚNG TÔI

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Viện Sinh vật cảnh (Institute of Ornamental Oganism Science – IOOS) được thành lập theo Quyết định số 1899/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Xem thêm

THỊ TRƯỜNG, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO

THÔNG TIN KHCN

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG