GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THỊ TRƯỜNG, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

 */Giới thiệu chung

*/Chức năng nhiệm vụ

– Nghiên cứu và quảng bá thị trường sinh vật cảnh

– Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo ngắn hạn

– Hợp tác quốc tế nghiên cứu sinh vật cảnh

– Chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực sinh vật cảnh

– Chủ động đề xuất và chủ trì/phối hợp thực hiện các đề tài, dự án và dịch vụ khoa học công nghệ về kinh tế, kinh doanh, marketing, chuỗi giá trị, phát triển bền vững, khởi nghiệp trong lĩnh vực Sinh vật cảnh;

– Phối hợp tổ chức và thực hiện các đề tài dự án liên ngành trong lĩnh vực sinh vật cảnh;

– Phối hợp với các Bộ môn/phòng của Viện để xây dựng các chương trình tập huấn và đào tạo ngắn hạn liên quan đến chuyên môn của Viện;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn của Viện;

– Tham gia thực hiện hoạt động tập huấn và đào tạo cho một hoặc một số học phần/hợp phần trong chương trình đào tạo của Viện;

– Tổ chức truyền thông và quảng bá các sản phẩm KHCN của Viện và các sản phẩm sinh vật cảnh của Viện và các đối tác khi có nhu cầu;

– Thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu vào đào tạo lĩnh vực chuyên môn do Phòng đảm nhiệm;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, kĩ thuật viên, cán bộ khoa học của Phòng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn do Phòng đảm nhiệm.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Viện/Học viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Viện/Học viện./.